Vartotojų aplinka+ Įdėti skelbimą
Atrakcionai.lt - pramogų nuoma visoje Lietuvoje

Parduodamas transporto verslas su kontraktu ir kolektyvu

2024 Balandžio 18d., 11:52
parduodamas transporto verslas su kontraktu ir kolektyvu
75000 Eur
Parduodama veikianti transporto (krovinių pervežimo) įmonė. Parduodame įmonę su galiojančiomis pastoviomis sutartimis, kolektyvu, vilkikais ir priekabomis (arba be jų).
Įmonė veikia nuo 2011 m. Turi pastovius užsakymus, patikimus partnerius, kuriems užsakymus atlieka Vokietijoje ir Prancūzijoje, taip pat be problemų surenkami kroviniai iš Lietuvos ir į Lietuvą kai reikia grįžti iš nuolatinio darbo ir vėl nuvažiuoti pasikeitus vairuotojui. Automobiliuose įdiegta Lock-tracker kontrolės sistema bei kita specifinė įranga, veikia pilnai tvarkingai. Įmonė dirba su 3 nuosavais vilkikais, viena nuosava priekaba ir 2 nuomojamomis. Vilkikai prižiūrimi oficialiame servise ir pilnai techniškai atnaujinami maždaug kas 1 metus. 2 vilkikai yra pirkti nauji ir 5 metus labai gerai prižiūrimi, todėl neturi jokių problemų, trečias vilkikas pirktas atskirai ir šiuo metu yra su variklio gedimu, todėl galima remontuoti (apie 4000-5000 eurų) arba parduoti tiesiog neremontuotą.
Kadangi du vilkikai figūruoja ant kitų įmonių, verslas gali būti parduodamas su 1 vilkiku Iveco Stralis 2017 m. ir su priekaba Krone MM475 2018 m.
Pirkėjui pageidaujant, galima parduoti ir su 2, ir su 3 vilkikais.
Įsigijus verslą galite be problemų plėstis - klientas yra viena didžiausių ekspedijavimo įmonių ES ir turime nuolatines sutartis dėl krovinių pervežimo kasdien, vienu metu galim vežti 5-7 vilkikais pagal tą pačią sutartį . Atsiskaitymai gaunami be jokių vėlavimų, pageidaujant užsakovas išmoka uždarbį ir anksčiau nei priklauso pagal sutartį. Įkainiai nuolat keliami atsižvelgiant į kylančias kuro ir darbo užmokesčio kainas. Vienas sunkvežimis uždirba apie 1000-1500 eurų per mėnesį, jei yra daugiau nei 5 sunkvežimiai, tai visi uždirba 1500-2000 eurų per mėnesį, pasiekus 10 ir daugiau sunkvežimių, uždarbis išauga iki 2000-2500 eurų pelno iš vieno vilkiko.
Užsakymų yra daug, todėl tereikia pirkti sunkvežimius ir samdyti vairuotojus. Kroviniai daugiausia vežami į Vokietiją ir Prancūziją.
Įmonės savininkai užsiima kitomis veiklomis ir neplečia verslo, neturi laiko prižiūrėti veiklos ir spręsti kartais iškylančias problemas, kurios transporto versle pasitaiko ištikus avarijai, sugedus automobiliui ir pan. Su 2-3 vilkikais pelnas yra minimalus, jo užteko sumokėti vilkikų lizingo įmokas, kurios jau praktiškai užbaigtos (paskutinio vilkiko lizingo likučiai bus padengti parduodant verslą).
Dabartiniai savininkai pagelbės sėkmingai perimti verslą ir tęsti veiklą, kadangi nesinori tiesiog išparduoti tvarkingą įmonę su gera istorija, pastoviu kolektyvu ir naudingu kontraktu, norisi, kad įmonė toliau sėkmingai veiktų, plėstų veiklą ir kolektyvą. Savininkai investavo į šį verslą nemažai nuosavų lėšų, todėl nesinori, kad investicijos ir skirtas laikas prapultų veltui.
Verslo kaina su pastoviu kontraktu, kolektyvu, 1 vilkiku ir 1 priekaba - 75,000 eurų.
Galimos derybos ir nuolaidos perkant verslą su visais vilkikais kartu (kaina apie 130,000 eurų), tačiau, atsižvelgdami į bendrą nemažą viso komplekto kainą, siūlome ir sumažintos komplektacijos verslo pardavimą
+370 607 86111
 
info@parduodaimone.ltoperating transportation business with contracts and workforce
We are selling a functioning transportation (cargo delivery) company. The sale includes the company with valid ongoing contracts, a workforce, trucks, and trailers (or without them).
The company has been in operation since 2011 and has steady orders and reliable partners for whom orders are carried out in Germany and France. Additionally, the company easily handles cargo transportation to and from Lithuania when necessary, allowing drivers to return from long-haul trips and set off again with a new driver. The vehicles are equipped with the Lock-tracker control system and other specific equipment, functioning perfectly. The company operates with 3 owned trucks, one owned trailer, and 2 rented ones. The trucks are regularly serviced by an authorized service center and undergo complete technical updates approximately every year. Two trucks were purchased new and have been well-maintained for 5 years, without any issues. The third truck was acquired separately and currently has an engine malfunction, which can be repaired (costing around 4,000-5,000 EUR) or sold as is.
Since two trucks are registered under different companies, the business can be sold with one 2017 Iveco Stralis truck and one 2018 Krone MM475 trailer. Upon buyer's request, it is possible to sell the business with 2 or all 3 trucks.
Upon acquiring the business, expansion is possible without any issues. The customer is one of the largest freight forwarding companies in the EU, and we have ongoing contracts for daily cargo transportation. With up to 5-7 trucks, we can transport goods under the same contract. Payments are received without any delays, and if requested, the customer pays the earnings in advance, before the contractual due date. Prices are constantly adjusted to account for rising fuel and labor costs. One truck generates approximately 1,000-1,500 EUR per month in earnings. With more than 5 trucks, all trucks earn around 1,500-2,000 EUR per month. Once the number of trucks reaches 10 or more, the earnings increase to 2,000-2,500 EUR per truck.
There are plenty of orders, so it only requires purchasing trucks and hiring drivers. Most of the shipments are transported to Germany and France.
The current owners are involved in other activities and are not expanding the business. They do not have the time to oversee operations and solve occasional issues that arise in the transportation industry, such as accidents or vehicle breakdowns. With 2-3 trucks, the profit margin is minimal, barely enough to cover the leasing payments, which are already practically complete (the remaining leasing balance will be covered upon selling the business).
The current owners will assist in a successful transition of the business and its continuation since they do not want to simply sell off a well-maintained company with a good history, a steady workforce, and a valuable contract. They want the company to continue operating successfully, expanding its activities and workforce. The owners have invested a considerable amount of their own funds into this business and do not want their investments and dedicated time to go to waste.
The price of the business, including the steady contract, workforce, 1 truck, and 1 trailer, is 75,000 EUR.
Negotiations and discounts are possible when purchasing the business with all trucks together (price around 135,000 EUR). However, considering the overall significant cost of the entire package, we also offer the option to purchase the business with a reduced equipment package.


Продаётся транспортное предприятие с контрактом и коллективом
75000 евро
Продаётся действующая транспортная (грузоперевозочная) компания. Мы продаем компанию с действующими постоянными договорами, коллективом, грузовиками и прицепами (или без них).
Компания работает с 2011 года. У неё есть постоянные заказы и надёжные партнёры, для которых выполняются заказы в Германии и Франции. Также без проблем собираются грузы из Литвы и в Литву, когда требуется вернуться после постоянной работы и снова отправиться с новым водителем. Автомобили оснащены системой контроля Lock-tracker и другим специфическим оборудованием, работают в полной исправности. Компания работает с 3 собственными грузовиками, одним собственным прицепом и 2 арендованными. Грузовики поддерживаются в официальном сервисе и полностью технически обновляются примерно раз в год. 2 грузовика были новыми и находятся в очень хорошем состоянии уже 5 лет, поэтому у них нет никаких проблем. Третий грузовик был приобретён отдельно и в настоящее время имеет проблему с двигателем, поэтому его можно отремонтировать (около 4000-5000 евро) или продать в неремонтированном состоянии.
Поскольку два грузовика зарегистрированы на других компаниях, бизнес может быть продан с одним грузовиком Iveco Stralis 2017 года и прицепом Krone MM475 2018 года. По желанию покупателя возможна продажа с 2 или 3 грузовиками.
При покупке бизнеса вы можете расширяться без проблем - наш клиент является одной из крупнейших компаний по экспедированию в ЕС, и у нас есть постоянные договоры на ежедневные грузоперевозки. Одновременно мы можем перевозить грузы на 5-7 грузовиках по одному и тому же договору. Оплаты получаются без задержек, и при желании заказчик выплачивает заработную плату заранее, до срока, указанного в договоре. Цены постоянно повышаются с учетом растущих затрат на топливо и заработную плату. Один грузовик приносит приблизительно 1000-1500 евро в месяц. Если грузовиков больше 5, все они приносят 1500-2000 евро в месяц. При достижении 10 и более грузовиков заработок возрастает до 2000-2500 евро прибыли от одного грузовика.
Заказов много, поэтому нужно только приобрести грузовики и нанять водителей. Большинство грузов перевозятся в Германию и Францию.
Владельцы компании занимаются другими видами деятельности и не расширяют бизнес, у них нет времени следить за деятельностью и решать проблемы, которые возникают в транспортном бизнесе, такие как аварии или поломки автомобилей. С 2-3 грузовиками прибыль минимальна и её достаточно, чтобы покрыть платежи по лизингу, которые практически завершены (остаток платежей по лизингу последнего грузовика будет покрыт при продаже бизнеса).
Текущие владельцы помогут успешно перейти к владению бизнесом и продолжить его деятельность, так как они не хотят просто продать аккуратную компанию с хорошей историей, стабильным коллективом и ценным контрактом. Они хотят, чтобы компания продолжала успешно работать, расширяла свою деятельность и коллектив. Владельцы вложили немало собственных средств в этот бизнес и не хотят, чтобы их инвестиции и затраченное время были напрасными.
Цена бизнеса с постоянным контрактом, коллективом, 1 грузовиком и 1 прицепом составляет 75 000 евро.
Возможны переговоры и скидки при покупке бизнеса со всеми грузовиками вместе (цена около 130 000 евро). Однако, учитывая общую значительную стоимость всего комплекта, мы также предлагаем вариант покупки бизнеса с уменьшенным комплектом оборудования.

Kontaktai Paskelbė:ParduodaimoneTelefonas:+370 607 86111El. paštas:info@parduodaimone.lt Vietovė:Vilnius
Skelbimo statistikaParodytas: 1398 k.Peržiūrėtas: 82 k.
Įsiminti skelbimąSpausdinti skelbimąNusiųsti skelbimą drauguiSkelbimas netinkamas
VilniausSkelbimai.lt Facebook'e Sprendimas: INFOFACE